Koji su uslovi i rok za povraćaj PDV-a za prvi stan?

Saznajte šta je povrat PDV za prvi stan, ko ima pravo, koliko iznosi, šta je od dokumenata potrebno, kome se upućuje zahtev i koliko se čeka isplata.
Sadržaj:

Ključne informacije:

 • Pravo na povrat PDV za kupovinu prvog stana ima svaki punoletan državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u našoj zemlji koji je od 1. jula 2006. godine do danas bez ikakvog vlasništva ili suvlasništva nad objekom u Srbiji;
 • Povrat PDV za prvi stan je 10% vrednosti nekretnine za 40 kvadrata za kupca i 10% za 15 kvadrata za svakog ukućanina za koga se podnosi zahtev za povratom PDV-a;
 • Kako bi se ostvario povrat PDV-a, potrebno je da se popuni Zahtev za povratom i podnese sva neophodna dokumentacija u predviđenim rokovima. 

Kupci koji kupuju prvi stan u novogradnji, a da prethodno nisu imali ili nemaju nekretninu “na svoje ime”, ostvaruju mogućnost za povrat PDV za stan površine do 40m2.

Kako bi ostvarili pravo na povrat PDV za kupovinu prvog stana, kupci moraju ispuniti još nekoliko uslova, kao što su podnošenje odgovarajuće dokumentacije, njeno dostavljanje na vreme zajedno sa pravilno popunjenim zahtevom za povratom PDV-a.

Moguće je u povrat PDV uključiti i druge ukućanine, za svakog koji nema nekrentinu na svoje ime, po vašem izboru se ostvaruje povrat PDV do površine 15m2 po čoveku.

Što se tiče kupovine stana u našoj zgradi novogradnje Bombona, zahtev za povrat PDV-a podnosi lično kupac prvog stana Poreskoj Upravi. Dokumentaciju dobija od nas nakon što isplati stan u celosti.

Saznajte i sve drugo što je važno kada je u pitanju povraćaj PDV za stan.

Šta je povraćaj PDV za stan i koliki je PDV zna stanove?

Porez na dodatu vrednost je porez koji se u praksi primenjuje na različite faze u procesu proizvodnje, prodaje i uvoza i ostvaruje se na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost. U prevodu, prilikom svake trgovine, jedan deo iznosa ide u budžet Republike Srbije.

Ovaj porez se primenjuje i na kupovinu nekretnine, pri čemu je obaveza kupaca da plate 10% od vrednosti stana.

Država je od 2006. uvela olakšicu prema kojoj je prvim vlasnicima nekretnine omogućen povrat ovog poreza.

Ko ima pravo na povrat pdv za kupovinu stana?

Kako bi ostvarili pravo na povraćaj PDV za kupovinu prvog stana, neophodno je ispunjavati sledeće uslove:

 • Punoletan državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u našoj zemlji;
 • Od 1. jula 2006. godine do danas bez ikakvog vlasništva ili suvlasništva nad objekom u Srbiji.

Pored ovih uslova koji se tiču vas kao kupca, potrebno je da investitor koji prodaje bude u sistemu PDV-a, kao i da nekretnina bude u novogradnji, odnosno da do sada nije imala niti jednog vlasnika, tj. da nije bila u prometu.

Prema Zakonu je utvrđeno da pravo za povrat PDV za prvi stan ima kupac i to za površinu od 40m2, dok svaki ukućanin koji ispunjava iste uslove (osim da je punoletna osoba, što nije neophodno) i da nema nekretninu na svoje ime od 2006. godine, ima pravo na povrat PDV za dodatnih 15m2.

Koliki je povrat PDV na prvi stan?

Refundacija PDV kupcu prvog stana iznosi 10% od ukupne vrednosti nekretnine koja se obračunava u porez. Prema tome, finalni iznos količine novca kroz povrat PDV-a zavisi od toga koliko nekretnina košta po kvadratnom metru i koliki njen deo će biti obračunat porezom.

Daćemo odgovor na pitanje koliko je povrat PDV za stan kroz jedan jednostavan primer.

Uzmimo slučaj da je u pitanju nekretnina od 80m2, dok se prema tome kupcu obračunava povrat poreza na 40m2. Takođe, uzmimo za primer da se za još dva ukućanina obračunava porez, koji se obračunava za 15m2 po svakom članu domaćinstva koji ispunjava sve uslove za tim.

Prema tome, povrat poreza se obračunava za kvadraturu od ukupno 70m2 (40m2 + 15m2 + 15m2). Ukoliko je, ponovo za primer, kvadrat stana 2.000€, vrednost za pomenutih 70m2 je 140.000€, dok je 10% od toga 14.000€, što jeste količina novca dobijena uz povrat PDVa za prvi stan. Za ostalih 10m2 se ne ostvaruje mogućnost povraćaja za PDV.

Složićemo se da je pravo na povrat PDV za prvi stan odlična mogućnost za planiranje lepe sume novca koja se može iskoristiti u neke druge svrhe nakon kupovine, kao što je dodatno opremanje stana, ukoliko za tim ima potrebe.

Koliki je rok za podnošenje zahteva za povrat PDV za stan?

Zahtev za povrat PDV za prvi stan se u praksi podnosi u roku od 30 dana od trenutnka kupovine stana. Iako zakonom nije tačno utvrđen rok, preporučuje se da to bude najviše 30 dana zarad što bržeg i efikasnijeg obavljanja cele procedure.

Koliko se čeka na povrat pdv za stan?

Poreska uprava i nadležni inspektori nakon toga imaju rok od 30 dana da pregledaju svu predatu dokumentaciju i odluče da li je zahtev ispunjava sve uslove.

Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni svi uslovi, Poreska uprava ima rok od 15 dana da isplati sredstva na račun kupca. Može se desiti određeno probijanje rokova od strane nadležnih organa, pa je potrebno biti strpljiv i potruditi se da dokumentacija bude kompletirana.

Zahtev za povrat PDV i ostala dokumentacija za povrat PDV za prvi stan

Uz zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, potrebno je priložiti i dosta druge dokumentacije. Kako je dokumentacija za povraćaj PDV na stan široka i obimna, pripremili smo ovu listu za vas. Svakako savetujemo da ukoliko je potrebno dodatno istražite, proverite i dodate neke dokumente ako nisu navedeni.

Povrat pdv za stan dokumentacija:

 • Zahtev za povrat PDV-a: Formular za vraćanje PDV-a (https://www.paragraf.rs/obrasci-paragraf/obrazac-rfn-zahtev-kupca-prvog-stana-za-refundaciju-pdv.html) pri kupovini prvog stana je dokument koji označava početak procesa povraćaja poreza. Kao esencijalni deo ovog postupka, formular obuhvata osnovne informacije o podnosiocu, članovima njegove porodice, kao i detalje o nekretnini koja se kupuje;
 • Uverenje da kupac nije bio vlasnik nekretnine ili dužnik poreza na nepokretnosti od 1. jula 2006. godine: Potrebno je da se ovo uverenje dostavi overeno iz svih Uprava prihoda opština na kojima je kupac bio prijavljen;
 • Izjava kupca da prvi put kupuje stan: Ispunjavanjem obrasca kupac potvrđuje da prvi put nabavlja stan za sebe i svoje ukućane. U obrascu se zahteva unos ličnih informacija, kako kupca, tako i svih članova domaćinstva sa kojima deli dom; Potpisivanjem, kupac se obavezuje na istinitost pruženih podataka, dok se ovaj dokument autentifikuje kod notara;
 • Popunjen obrazac zahteva za refundaciju i izjava na obrascu IPKS PDV;
 • Original verzija konačnog računa sa prikazanim obračunatim PDV-om: Predstavlja potvrdu banke da je plaćanje za stan uspešno obavljeno. Navodi se da je prodavac (investitor) stana dobio pun iznos cene stana, uključujući i odgovarajući PDV, isplaćen od strane kupca;
 • Očitana i overena lična karta, kopija vaše lične kartice bankovnog računa i original uverenje o prebivalištu;
 • Originali izvoda iz matične knjige rođenih i potvrde o državljanstvu;
 • Potvrda iz katastra da kupac i ukućani ne poseduju druge nepokretnosti: Potvrđuje da do sada nijedna nekretnina nije bila registrovana na ime kupca, i služi kao dokaz da je prvi put postao vlasnik stana;
 • Overen Ugovor o kupoprodaji stana i od strane prodavca potvrda o isplaćenoj ceni za nekretninu: Sporazum o kupoprodaji stana predstavlja formalni dokument koji potvrđuje transakciju između investitora i kupca stana. Dokument sadrži identifikacione podatke oba učesnika, kao i informacije o nekretnini koja se prenosi. Za pravnu valjanost, ovaj dokument zahteva notarsku overu;
 • Original Zapisnik o primopredaji stana;
 • Broj bankovnog računa od prodavca;
 • Izvod iz banke za potvrdu iznosa cene sa PDV-om, koji je pečatiran.

Kako je moguće ostvariti i povrat PDV i za članove domaćinstva koji žive sa kupcem, biće potrebna dokumentacija za povrat PDV za prvi stan, koja se tiče dokazivanja toga da članovi domaćinstva žive zajedno i da nisu bili vlasnici nepokretnosti od 1. jula 2006. godine.

Potrebna dokumenta za povrat PDV za prvi stan koja se tiču članova domaćinstva:

 • Za supružnike je potrebno priložiti izvod iz matične knjige rođenih;
 • Izvod iz matične knjige rođenih za decu;
 • Potvrda o prebivalištima članova iz MUP-a;
 • Izvodi iz liste državljana;
 • Očitane lične karte;
 • Uverenja za sve članove domaćinstva za koje se zahteva povrat PDV-a, da nisu bili vlasnici nepokretnosti od 1. jula 2006. godine;

Članovima porodičnog domaćinstva u ovom slučaju smatraju se deca, supružnici, roditelji, usvojenici ili usvojitelji, roditelji ili deca supružnika, kao i supružnikovi usvojenici ili usvojitelji.

Važno je napomenuti da svaki član domaćinstva koji zahtevom za povratom PDV-a bude naveden i registrovan kao suvlasnik, gubi to pravo u budućnosti, što je izuzetno važno ukoliko bude želeo da nekada kupi nekretninu.

Da li je moguće ostvariti povrat PDV na stari stan?

Povraćaj poreza na dodatu vrednost za kupovinu prvog stana nije moguće ostvariti ukoliko je u pitanju starogradnja i kod onih stanova gde su već bili vlasnici fizičkog lica, bez obzira što kupac možda ispunjava sve druge uslove.

Razlog tome je što se kod kupoprodaje stanova u novogradnji, PDV uopšte i ne plaća. Pa ipak, postoji određena olakšica koja se tiče oslobađanja plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2.5% vrednosti nekretnine, što svakako nije zanemarljivo kada se u obzir uzmu visine cena stanova.

Poreska uprava povrat PDV za prvi stan

Povrat PDV za stan Poreska uprava jasno definiše “Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i po načinu i postupku refekcije i refundacije PDV”, članom 10a. U ovom pravilniku na sajtu Ministarstva finansija Republike Srbije, između ostalog možete pogledati i kako izgleda procedura povrata PDV-a u nekim drugim slučajevima koji nemaju striktno veze sa kupovinom nekretnine.

Povrat pdv za stan iskustva

Iskustva sa procesom povrata PDV-a u Srbiji za prvi stan malo variraju, ali većina korisnika deli slične utiske o njegovoj kompleksnosti i vremenskim okvirima potrebnim za realizaciju. Proces podrazumeva stroge uslove i obimnu dokumentaciju, što može biti malo frustrirajuće, ali se na kraju isplati.

Važno je i da je kupoprodajna cena stana u potpunosti isplaćena prodavcu putem bankovnog računa, što se mora dokumentovati priloženim računom ili izvodom banke. Svaki član domaćinstva za koga se traži povrat mora imati isto prebivalište kao i kupac na dan zaključenja ugovora.

Poreska uprava ima zakonski rok od 30 dana od dana podnošenja zahteva da odluči o zahtevu, a u slučaju odobrenja, refundacija se vrši u roku od 15 dana. Međutim, korisnici često napominju da u praksi ovi rokovi mogu biti duži zbog raznih administrativnih zastoja. Povrat PDV-a se izračunava na osnovu kvadrature stana do maksimalno 40 m² za kupca, dok se za svakog člana domaćinstva dodatno računa 15 m², što značajno može povećati ukupan iznos povrata, ali još jednom napominjemo da nakon toga svi gube pravo na povraćaj PDV za stan pri kupovini naredne nekretnine.

Dokumentacija koja je potrebna je kao što ste videli komplikovana, pa ćete upravo ovde izgubiti najviše vremena. Međutim, potrudite se da se informišete i sve nabavite na vreme, kako ne bi morali da više puta obavljate prikupljanje papira.

S obzirom na složenost procesa, mnogi sugerišu angažovanje stručne pravne pomoći kako bi se izbegle greške u dokumentaciji i ubrzao proces refundacije. Na forumima, korisnici često dele svoja lična iskustva i savete, ističući važnost pažljivog prikupljanja i pripreme svih potrebnih dokumenata. Zbog toga se mnogi upravo odlučuju za angažovanje advokatske kancelarije ili nekog drugog stručnog lica za pomoć.

Sada kada smo objasnili sve o tome ko ima pravo na povrat PDV za prvi stan, koliko se čeka povrat PDV za stan, koliki je PDV za stanove, koja dokumentacija za povraćaj PDV na stan je potrebna i mnogo čega drugog što ste imali pilike da naučite u našem tekstu, verujemo da smo uspeli da razjasnimo mnoge nedoumice.

Zašto vaša prva nekretnina ne bi bila na sjajnoj lokaciji u samom srcu Vrnjačke Banje, na svega 600m udaljenosti od centra i pešačke zone, kao i dovoljno blizu kompletnom prirodnom i turističkom sadržaju koje ovaj grad ima da pruži?

Pogledajte ponudu jednosobnih, dvosobnih i trosobnih stanova u zgradi nogogradnje Bombona u Vrnjačkoj Banji i odaberite luks nekretninu po svojom meri, sa garažom, video interfonom i modernim materijalima gradnje.

Iskoristite mogućnost da u sivoj fazi gradnje kupite stan za već od 1.700€!

Pošaljite brzi upit

Imate pitanje? Upišite svoje kontakt podatke i Bombona tim će Vas kontaktirati u najkraćem roku.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Preporučujemo

Najčitaniji tekstovi

Informišite se o proceduri za kupovinu nekretnine

Kontaktirajte nas

Naš tim je spreman i raspoložen da odgovori na sva Vaša pitanja. Započnite razgovor sa nama danas putem sledećih kontakt informacija ili ispunite obrazac u nastavku. U Bomboni, svaki upit je korak ka domu iz snova!

Prodajna kancelarija

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.